PATVIRTINTA
Kidulių pagrindinės mokyklos direktoriaus
2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V1-97

ŠAKIŲ RAJONO KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO OPTIMIZAVIMO IR REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS    

 BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių mokymosi krūvių reguliavimas mokykloje vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 2017–2019 m. m. bendraisiais ugdymo planais, Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“. Mokinių mokymosi krūvių reguliavimui telkiamos visos mokyklos savivaldos institucijos, darbuotojai, mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai).

2.  Mokinių mokymosi krūvių reguliavimui ir optimizavimui telkiamos  mokyklos savivaldos institucijos bei visa pedagoginė  bendruomenė.

 II SKYRIUS    

TIKSLAI, UŽDAVINIAI

3. Orientuoti ugdymo turinį į bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymą. Įtraukti mokinį į aktyvų ir sąmoningą mokymąsi pagal jų gebėjimus.

4. Siekti, kad mokytojai dalykiškai bendradarbiautų ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo klausimais, skleistų gerąją patirtį mokykloje ir už jos ribų.

5. Skatinti mokytojų bendradarbiavimą planuojant ugdymo procesą ir reguliuojant mokinių mokymosi krūvius.

6. Ugdymo proceso organizavimą grįsti ugdymo (si) poreikių analize.

7. Tausojant mokinių sveikatą, pritaikyti mokiniams mokymosi apimtis pagal jų galias.

8. Sudaryti sąlygas daugiau laiko skirti supratimui įtvirtinti, gebėjimams ugdyti, ugdymui individualizuoti.

9. Siekti, kad mokinys išmoktų pamokose, mažinti namų darbų apimtis.

10. Vykdyti nuoseklią mokinių mokymosi krūvių stebėseną.

III SKYRIUS    

SVARBIAUSI VEIKSNIAI

11. Tobulinti mokyklos veiklos ir ugdymo proceso planavimą:

11.1. mokytojų ilgalaikiai planai mokslo metams rengiami remiantis patirtimi, išnagrinėjus ankstesnių mokslo metų mokomųjų dalykų ilgalaikių  planų racionalumą, išsiaiškinus, ar jie atitiko ugdymo tikslus ir mokinių poreikius;

11.2. ilgalaikiai planai rengiami bendradarbiaujant artimų mokomųjų dalykų metodinėms darbo grupėms, atskirų dalykų mokytojams;

11.3. planuose numatomi tarpdalykiniai integraciniai ryšiai, ugdymo turinį planuojant pusmečiui (ciklo planai) ar visiems mokslo metams;

11.4. ilgalaikiuose planuose numatomas kontrolinių darbų ir atsiskaitymo laikas.

12. Mažinti mokymo turinio apimtį, vykdant prasmingą dalykų ir programų integraciją, projektinius darbus. Tai numatoma ilgalaikiuose planuose, aptariama metodinio darbo grupėse.

13. Namų darbų skyrimą ir kontrolinių užduočių atlikimo laiką klasėje dirbantys mokytojai derina tarpusavyje. Mokiniams skirti per dieną ne daugiau kaip vieną kontrolinį darbą, kurio trukmė nuo 30 iki 45 minučių. Apie kontrolinio darbo apimtis mokinius informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę iki kontrolinio darbo.

14. Kartą per pusmetį atlikti tyrimus apie mokinių mokymosi krūvį. Tyrimų rezultatus analizuoti, įvertinti pokyčius ir numatyti papildomas priemones.

15. Klasių auklėtojams palaikyti nuolatinį ryšį su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

IV SKYRIUS    

 PRIEMONĖS

16. Vykdant pradinio ugdymo programą:

16.1. 1–4 klasių pamokų tvarkaraštis sudarytas atsižvelgiant į Bendrųjų ugdymo planų reikalavimus: mokiniui skiriama ne daugiau pamokų per savaitę nei nurodyta Higienos normoje;

16.2. pirmoje klasėje namų darbai neskiriami;

16.2.1 namų užduotims atlikti skirtas laikas per savaitę neturi viršyti:

  • 2 klasėje – 0,5 val.;
  •  3–4 klasėse – 5 val.;

16.2.2 suvienytų klasės mokytojo ir pagalbos mokiniui specialistų poveikis;

16.2.3 higienos normų ugdymo procese įgyvendinimas;

16.2.4 mokymosi motyvacijos skatinimas;

15.2.5 individualus mokinių konsultavimas;

16.2.6 užduočių diferencijavimas, atsižvelgiant į individualius mokinių gebėjimus;

16.2.7 integruotas mokymas;

16.2.8 žaidybinių metodų taikymas pamokose.

17. Vykdant pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programą:

17.1. 5–8 klasių pamokų tvarkaraštis sudarytas atsižvelgiant į Bendrųjų ugdymo planų reikalavimus: mokiniui skiriama ne daugiau pamokų per savaitę nei nurodyta Higienos normoje ir ne daugiau kaip 7 pamokos per dieną;

17.2. bibliotekos darbo grafiko priderinimas prie mokinių poreikių;

17.3. mokytojų konsultacijų teikimas, sudarant sąlygas mokiniams gilinti turimas žinias;

17.4. namų užduotims atlikti skirtas laikas per savaitę neturi viršyti:

  • 5–6 klasėse – 8 val.;
  • 7–8 klasėse – 10 val.;

17.5. namų darbai neskiriami atostogoms, švenčių dienoms;

17.6. tikslingas bei diferencijuotas namų darbų skyrimas (kontrolė – grįžtamasis ryšys);

17.7. suvienytų mokyklos administracijos, mokytojo dalykininko, klasės auklėtojo, pagalbos mokiniui specialistų pastangų poveikis;

17.8. higienos normų ugdymo procese įgyvendinimas;

17.9. švietimo pagalbos mokiniui sistemos įgyvendinimas;

17.10. mokymosi motyvacijos stiprinimas;

17.11. palankios, motyvuojančios mokymosi aplinkos kūrimas;

17.12. diferencijuotos užduotys, atsižvelgiant į individualius mokinių gebėjimus;

17.13. rašomas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas per dieną. Apie kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę. Nerekomenduojami kontroliniai darbai po ligos, atostogų ar šventinių dienų;

17.14. mokymosi krūvis, didesnis už minimalų, skiriamas suderinus su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

V SKYRIUS    

MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ FUNKCIJOS KRŪVIŲ REGULIAVIMO PROCESE

18.Mokykla priima sprendimus dėl:

18.1. valstybės ugdymo turinio dokumentuose reglamentuojamo ir mokyklos steigėjo teikiamo ugdymo turinio pritaikymo ir įgyvendinimo atsižvelgiant į mokinių ir mokyklos bendruomenės poreikius, mokytojų patirtį bei turimus išteklius;

18.2. ugdymo planavimo, ugdymo proceso organizavimo, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, mokytojų atsakomybės už ugdymo proceso kokybę ir rezultatus;

18.3. mokinių pasiekimų bei mokyklos veiklos vertinimo informacijos kaupimo ir analizavimo, tobulintinų ugdymo sričių, kurios aktualios  mokinių krūvio reguliavimui;

19. Mokyklos direktorius:

19.1. organizuoja mokinių mokymosi krūvių bei mokiniams skiriamų namų darbų apimčių kontrolę;

19.2. derina mokinių krūvio reguliavimo priemones su mokyklos taryba;

19.3. inicijuoja ir tvirtina mokymosi krūvių optimizavimo priemonių planą;

19.4. tvirtindamas mokyklos ugdymo planą, analizuoja, kaip išnaudojamos Bendrųjų ugdymo planų teikiamos galimybės, kaip diferencijuojamas ugdymas, sudaromos konsultacinės grupės, kaip vykdomi tvarkaraščio sudarymo reikalavimai.

20. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

20.1. vykdo sistemingą mokinių mokymosi krūvių apimčių kontrolę. Rezultatus analizuoja administracijos ir metodinės tarybos pasitarimuose;

20.2. skatina mokytojų bendradarbiavimą, kvalifikacijos tobulinimą ir patirties sklaidą;

20.3. teikia informaciją tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokinių darbo krūvių reguliavimo tvarką ir rezultatus.

21. Mokytojas:

21.1. planuodamas ir įgyvendindamas ugdymo turinį, pritaiko jį pagal kiekvieno mokinio mokymosi galias, amžių ir poreikius, individualizuoja ir diferencijuoja užduotis, sieja jas su mokinio turima patirtimi ir pažinimu, atsako už mokinių darbo intensyvumą pamokoje;

21.2. skirdamas namų darbus, derina juos su mokiniais ir individualizuoja, bendradarbiauja su kitų dalykų mokytojais, neskiria namų darbų 1 klasių mokiniams, o visiems 1–8 klasių  mokiniams –  atostogoms;

21.3. ruošdamas žinių patikrinimus, iš anksto juos planuoja ir derina su kitais mokytojais; neviršija numatytos kontrolinių darbų ar savarankiškų darbų normos (1 darbas per dieną );

22. Klasių auklėtojai:

22.1. sistemingai domisi auklėtinių mokymosi krūvių problemomis, bendraudami su mokiniais ir jų tėvais;

22.2. atlieka tarpininko vaidmenį tarp auklėtinių ir mokomųjų dalykų mokytojų atsiradus problemoms;

22.3. informuoja mokyklos administraciją apie problemas, jei jų nepavyksta savarankiškai išspręsti.

23. Mokiniai:

23.1. bendradarbiauja su mokytojais, informuodami juos apie planuojamų rašomųjų darbų skaičių bei atskirų mokomųjų dalykų namų darbų krūvius;

23.2. kreipiasi į klasės auklėtoją, jei iškyla problemų dėl šios Tvarkos nesilaikymo;

23.3. bendradarbiauja su mokyklos administracija tiriant mokymosi krūvius, sprendžiant jų reguliavimo problemas.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkai įgyvendinti sudaromas priemonių planas, kuris kasmet koreguojamas.