Mokiniams

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai. DUK

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus

Kiekvieną pavasarį antrų, ketvirtų, šeštų ir aštuntų klasių mokiniai visoje Lietuvoje atlieka vienodas užduotis:

2 klasės – skaitymo, rašymo ir matematikos;
4 klasės – skaitymo, rašymo, matematikos ir pasaulio pažinimo;
6 klasės – skaitymo, rašymo ir matematikos;
8 klasės – skaitymo, rašymo, matematikos, gamtamokslinio ir socialinio ugdymo.

Kada? Skirtingų dalykų užduotys atliekamos skirtingomis dienomis. Rekomenduojamą testų atlikimo
tvarkaraštį parengia Nacionalinis egzaminų centras. Tačiau mokykla gali pasirinkti kitą jai tinkančią datą.
Rekomenduojama užduotis atlikti per to dalyko pamoką, tačiau mokykla gali nuspręsti ir kitaip.

Koks tikslas? Įvertinti Lietuvos mokinių pasiekimus pagal visiems vienodus kriterijus ir suteikti individualią
mokymosi pagalbą, jei to reikia. Nacionaliniu lygmeniu – turėti apibendrintą informaciją apie pasiekimus ir ja
remiantis koreguoti ugdymo programas, organizuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.
Mokyklos gali palyginti savo darbo rezultatus su kitų panašių šalies mokyklų rezultatais.

Kas nusprendžia, ar mokinys dalyvaus NMPP? Pirmenybė priimti sprendimą dalyvauti NMPP priklauso
mokyklos steigėjui. Steigėjas gali sprendimo teisę perleisti mokyklos vadovybei. Jeigu mokykla ar mokyklos
steigėjas priima sprendimą dalyvauti NMPP, mokiniai turi dalyvauti.

Savivaldybės ir mokyklos, siekdamos plačiau įsivertinti ugdymo kokybę, gali nuspręsti šalia NMPP testų
pasinaudoti ir mokinių klausimynais. Remiantis gautais duomenimis mokyklai (savivaldybei), yra apskaičiuojami
tokie rodikliai kaip mokyklos klimatas, patyčių situacija mokyklose, mokinio savijauta mokykloje, mokinio
mokėjimas mokytis, mokyklos sukuriama pridėtinė vertė ir pan. Tai leidžia visapusiškiau įsivertinti mokyklai,
atkreipiama daugiau dėmesio ne tik į akademinius mokinių rezultatus, bet ir į mokinių savijautą, emocinį
mokyklos klimatą, labiau įsivertinamas mokyklos indėlis į mokinių pasiekimus, atsižvelgiant į mokyklos
kontekstą. Mokyklos turi informuoti tėvus apie tokį išplėstinį tyrimą ir gauti tėvų sutikimą, kad jų vaikas pildytų
klausimyną. Tėvai gali atsisakyti leisti savo vaikui pildyti mokinio klausimyną, bet tokiu atveju mokyklai
(savivaldybei) rengiamoje ataskaitoje būtų sunkiau tiksliai ir objektyviai įvertinti tokius svarbius mokyklos darbo
rodiklius kaip mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijautos mokykloje rodiklis ir patyčių situacijos
mokykloje rodiklis.

Kas vertina mokinių darbus? Vertina mokyklos arba tos pačios savivaldybės mokytojai.

Ar rašomas pažymys? Kadangi tai yra informacija mokiniui, jo tėvams ir mokytojui, o ne išvada apie mokinio
įgytą išsilavinimą, pažymys gali būti nerašomas. Tai sprendžia pati mokykla. Jei pažymys rašomas – jo reikšmė
tokia pati kaip eilinio kontrolinio darbo.

Patikrinimo rezultatai neturi jokios įtakos mokiniui pereinant į kitą klasę ar mokyklą.

Kaip mokinys ir jo tėvai informuojami apie rezultatus? Parengiama detali ataskaita apie kiekvieno
mokinio pasiekimus – ją mato tik pats mokinys, jo tėvai ir už mokinio ugdymą atsakingi mokyklos darbuotojai.
Ataskaita mokiniui ir jo tėvams įteikiama iki mokslo metų pabaigos. Ataskaitos duomenys parodo, kokios
kiekvieno dalyko sritys mokiniui sekasi gerai, o kur reikia pasistengti, taip pat mokinio pasiekimų lygį visos
Lietuvos mokinių mastu.

Kaip naudojami pasiekimų patikrinimo rezultatai? Mokytojai ir mokyklos
vadovybė, matydami vertinimo rezultatus, gali nuspręsti, ką ir kaip, ugdant
konkretų vaiką, reikia pakeisti, kokias užduotis skirti, kokios individualios
pagalbos jam reikia. Mokinio tėvai, remdamiesi ataskaita, gali kreiptis į mokyklos
vadovybę arba mokytojus ir prašyti, kad mokiniui būtų suteikta atitinkama
mokymosi pagalba.

Pagal apibendrintus pasiekimų rezultatus mokyklos steigėjas gali spręsti, kokios
papildomos pagalbos reikia mokyklai.

Ar reikia ruoštis? Nacionaliniam pasiekimų patikrinimui specialiai ruoštis tikrai
nereikia, tai ne egzaminas.

www.nec.lt inf.