PATVIRTINTA
Kidulių pagrindinės mokyklos direktoriaus
2019 m. sausio  28 d.  įsakymu Nr. V1 – 7

KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ, MOKOMŲ NAMUOSE, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kidulių pagrindinės mokyklos  mokinių, mokomų namuose, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas sudarytas vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V – 1405, 2017 – 2018 ir 2018 – 2019 mokslo metų Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442.

2. Vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriems reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, tėvų (globėjų) prašymu namie mokomi pagal Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1836.

II. MOKINIŲ, MOKOMŲ NAMUOSE, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

3. Mokiniai namie mokomi savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu mokiniai gali būti mokomi tik pritarus gydytojų konsultacinei komisijai.

4. Padinio, pagrindinio ugdymo programos įgyvendinamos, ugdymą organizuojant pagal atskirus ugdymo dalykus.

5. Mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais) ir atsižvelgusi į mokinio ligos pobūdį bei gydytojo rekomendacijas, rengia individualų mokinio ugdymo namie planą (pritaiko Bendrąją programą, numato ugdomųjų veiklų tvarkaraštį).

6. Mokinys gydytojo leidimu dalį ugdymo valandų / pamokų gali lankyti mokykloje arba mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Šios ugdymo valandos / pamokos įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą.

7. Mokiniams, kurie mokosi namie nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio mokymosi forma), konsultacijoms grupėje skiriama 40 procentų, individualioms konsultacijoms – 15 procentų Bendrojo ugdymo plano valandų per savaitę, o mokiniams, kurie mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupinio mokymosi forma), skiriamos Bendrojo ugdymo plano nustatytos ugdymo valandos per savaitę.

8. Skiriamas valandų/pamokų skaičius namie savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio mokymosi forma) mokomam mokiniui:

8.1. 1–3 klasėse – 9 savaitinės ugdymo pamokos/valandos Bendrosios programos ugdymo dalykams įgyvendinti;

8.2. 4 klasėse – 11 savaitinių ugdymo pamokų/valandų Bendrosios programos ugdymo dalykams įgyvendinti;

8.3. 5 – 6 klasėse – 12 savaitinių ugdymo pamokų/valandų Bendrosios programos ugdymo dalykams įgyvendinti;

8.4. 7 – 8 klasėse – 13 savaitinių ugdymo pamokų/valandų Bendrosios programos ugdymo dalykams įgyvendinti;

8.5. 9 – 10  klasėse – 15 savaitinių ugdymo pamokų/valandų Bendrosios programos ugdymo dalykams įgyvendinti;

9. Mokyklos  sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų valandų/pamokų per savaitę pasiekimams gerinti.

10. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos direktoriaus įsakymu mokinys gali nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros.

11. Mokinio ugdymosi pasiekimai yra fiksuojami elektroniniame TAMO dienyne. Jei mokinys nesimokė menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros elektroniniame dienyne TAMO ir mokinio individualiame ugdymo plane įrašoma ,,atleista“.

_________________________

SUDERINTA
Vaiko gerovės komisijoje
2019 m. sasusio 28  d.
Protokolo Nr. 1