PATVIRTINTA
Kidulių pagrindinės mokyklos direktoriaus
2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V1-47

KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKYTOJŲ BUDĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokyklos mokytojų budėjimo tvarkos aprašas nustato mokytojų budėjimo organizavimo tvarką, vykdymą ir priežiūrą.

2. Budėjimo tikslas – užtikrinti mokyklos mokinių ir mokytojų psichologinį ir fizinį saugumą.

3. Budėjimo uždaviniai:

3.1. stebėti ir kontroliuoti, kaip mokyklos mokiniai laikosi elgesio taisyklių;

3.2. padėti mokiniams išvengti nelaimingų atsitikimų, traumų, patyčių ir smurto;

3.3. tausoti mokyklos patalpas ir jose esantį inventorių, palaikyti švarą ir tvarką.

II. MOKYTOJŲ BUDĖJIMO ORGANIZAVIMAS

4. Mokinių ir mokytojų budėjimas mokykloje organizuojamas pagal direktoriaus įsakymu patvirtintus grafikus.

5. Mokykloje skiriamos šios budėjimo zonos: I  aukštas, I aukšto fojė ir laiptinė , II aukštas, valgykla, budėjimas mokyklos kieme.

6. Už budėjimą valgykloje atsakingas tą dieną mokykloje budinčios klasės auklėtojas.

7. Už ikimokyklinės, mišrios priešmokyklinės grupės ugdytinių saugumą pertraukų metu atsakingos grupių auklėtojos.

8. Pašalinių asmenų lankymąsi mokykloje stebi ir kontroliuoja budinti valytoja ir budėtoja.

9. Tvarką prausykloje ir tualetuose prižiūri budinti valytoja.

10. Budėjimas mokykloje organizuojamas pertraukų metu nuo 8.00 val. iki 14.30 val.

11. Už tinkamą mokinių elgesį ir budėjimą mokyklos renginių metu (jei nėra kitos tvarkos) atsakingas klasės vadovas.

III. BUDINČIŲ MOKYTOJŲ PAREIGOS

12. Budintis mokytojas:

12.1. į budėjimo vietą atvyksta 10 min. prieš pamokas, turi budėtojo kortelę;

12.2. po pamokos į budėjimo vietą atvyksta iš karto po skambučio į pertrauką;

12.3. visoje budėjimo teritorijoje palaiko tvarką ir užtikrina mokinių saugumą;

12.4. reikalauja, kad mokiniai drausmingai elgtųsi, nesistumdytų, nešūkautų, nešiukšlintų, nežaistų judrių ir azartinių žaidimų, nesityčiotų ar kitaip nepažeistų aplinkinių teisių;

12.5. stebi, kad mokiniai nebėgiotų laiptais, nečiuožtų laiptų turėklais, nestovėtų laiptų aikštelėse;

12.6. stebi, kad mokiniai negadintų patalpų ir inventoriaus;

12.7. stebi, kad nebūtų mokinių susigrūdimo, kad mokiniai  nesėdėtų ant palangių, neatidarinėtų koridoriuose langų, žiemos metu prižiūri, kad mokiniai nesimėtytų sniegu ir nemėtytų jo į duris ir langus.

13. Budintis valgykloje mokytojas reguliuoja mokinių eilę, prižiūri, kad pavalgę mokiniai nuneštų indus, kultūringai elgtųsi.

14. Budintis I aukšto trumpajame koridoriuje prižiūri tvarką prie mokyklos kiemo durų ir kontroliuoja mokinių budėjimą mokyklos kieme.

15. Už atsakingą budėjimą mokykloje mokiniams mokslo metų pabaigoje klasės vadovas užskaito 2 socialinės veiklos valandas.

IV. BUDINČIŲ MOKYTOJŲ ATSAKOMYBĖ

16. Įvykus nelaimingam atsitikimui ar grubiam drausmės pažeidimui budėjimo zonoje, budėtojas nedelsdamas informuoja mokyklos vadovą.

17.  Savavališkai keisti budėjimo grafikus ar palikti savo budėjimo vietą draudžiama.

18. Jei mokytojas negali vykdyti budėtojo pareigų dėl susiklosčiusių svarbių aplinkybių, apie tai iš anksto informuoja  mokyklos vadovą.

19. Už budėjimo koordinavimą ir mokytojų budėjimo grafikų sudarymą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

20. Už mokinių budėjimo koordinavimą ir tinkamą budėjimo užtikrinimą atsakingas klasės vadovas.