Naujienos

Projekto „Kokybės krepšelis” veikla

Nuo š. m. spalio mėnesio mokykloje pradedamas vykdyti 2 metų trukmės projekto „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001. finansuojamo Europos socialinio fondo lėšomis, veiklos. 

Projekto tikslas – pagerinti kiekvieno mokinio pasiekimus ir pažangą, personalizuojant ugdymo procesą , pagrįstą asmeniniais pasiekimais, mokymosi, būdų ir formų pasirinkimu, tikslingai panaudojant šiuolaikiškus mokymosi išteklius.

Interaktyvioji lenta pradinių klasių kabinete

Planuojama veikla:  psichologo etato įsteigimas; mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo programoje „Įtraukios mokymosi aplinkos kūrimas“; produktyviojo mokymosi modulio diegimas 9-10  klasių mokiniams; lietuvių kalbos ir matematikos dalykų ilgalaikės konsultacijos, skirtos 10 klasės mokinių mokymosi pagalbai; ilgalaikės konsultacijos, teikiant mokymosi pagalbą 5-8 klasių mokiniams; 5-10 klasių mokinių praktinė, projektinė veikla; internetinis anglų kalbos eTwinning projektas  2-6 klasių mokiniams anglų kalbos įgūdžiams tobulinti; IDUKM (Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas) projekto 6-10 klasių mokiniams vykdymas, integruotai mokant vokiečių kalbos, biologijos ir  geografijos bei tobulinant komunikavimą vokiečių kalba praktinėse veiklose; 1 – 4 klasių mokinių prailgintos dienos grupės steigimas mokykloje, siekiant užtikrinti ugdymo kokybę 1-4 klasių mokiniams, atsižvelgiant į mokinių patirtis ir individualius poreikius; keramikos studijos steigimas mokykloje 5-10 kl.  mokiniams turtinant neformaliojo ugdymo programų pasiūlą pagal mokinių poreikius; . Išmaniųjų technologijų įsigijimas ir jų taikymas ugdymo procese, sukuriant ilgalaikį technologijų pritaikymo planą, užtikrinantį savitarpio supratimą bendruomenėje ir padedantį gerinti mokinių pasiekimus.  

Tikimasi, kad projekto veiklos padės siekti kiekvieno mokinio pažangos, sudarys sąlygas gauti reikiamą ir naudingą mokymosi pagalbą, gerės mokinių ugdymosi rezultatai, žinios, praktiniai įgūdžiai, bendrosios kompetencijos. Mokyklos aplinka taps modernesne, leis mokytojams ir mokiniams atskleisti savo gebėjimus, mokymasis taps įdomesnis, stiprės mokinių motyvacija.