PAGRINDINIAI DOKUMENTAI, REGLAMENTUOJANTYS MOKYKLOS VEIKLĄ:

1. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

2. Lietuvos higienos norma 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

3. Švietimo aprūpinimo standartai

4. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas5. Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas


Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Europos Parlamento Ir Tarybos Reglamentas (Es) 2016/1191
Kidulių pagrindinės mokyklos nuotolinio darbo tvarkos aprašas
Kidulių pagrindinės mokyklos darbo apmokėjimo sistema