Specialioji pedagogė –logopedė Zuzana Pocienė

Susisiekti galite:

Telefonai: 8345 62225

868662851

Specialiojo pedagogo teikiamų paslaugų tikslas – didinti mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą, siekiant vaiko asmeninės pažangos.

Specialiojo pedagogo veiklos turinys:

 • atlieka pradinį pedagoginį mokinių stebėjimą, vertinimą;
 • nustato žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį;
 • teikia individualią, pogrupinę, grupinę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių įsisavinant ugdymo turinį;
 • lavina mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, ugdymo galimybes, mokymosi ypatumus;
 • teikia pagalbą mokytojams, rengiant ugdymo programas mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba;
 • teikia pagalbą mokytojams, mokinių, turinčių specialiųjų poreikių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja;
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;
 • teikia individualias konsultacijas ir metodinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymosi klausimais.

Logopedo pagalbos tikslas – šalinti kalbos bei kalbėjimo sutrikimus, lavinti vaiko kalbinius gebėjimus. Nuo sutrikimo sunkumo priklauso pratybų intensyvumas, trukmė ir pobūdis. Logopedinės pagalbos efektyvumas priklauso nuo logopedo ir mokinių tėvelių bendradarbiavimo.

Logopedo veiklos kryptys:

 • Įvertina mokinių kalbos raidą, nustato kalbos bei kalbėjimo sutrikimų pobūdį.
 • Įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės, korekcijos priemones ir būdus.
 • Dirba su mokiniais individualiai ir pogrupiais, taiko specialiojo poveikio priemones kalbos bei kalbėjimo sutrikimams šalinti. Lavina sutrikusias funkcijas, taiko specialius darbo būdus bei metodus.
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe.
PRIĖMIMO VALANDOS
 Pirmadienis

10 – 14 val.

14.30 – 16.40 val.

Antradienis

10 – 14 val.

14.30 – 16.40 val.

Trečiadienis

10 – 14 val.

14.30 – 16.40 val.

Ketvirtadienis

10 – 14 val.

14.30 – 16.40 val.

Penktadienis

 

10 – 14 val.

PIETŲ PERTRAUKA  14.00 – 14.30 VAL.